ระบบคลังหน่วยกิต

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

รายวิชา ที่ประชุมอนุกรรมการฯ ที่ประชุมสภาวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาตรี
466 201 การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
ปริญญาโท
464 473 การวิจัยและพัฒนา
464 477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย
466 582 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
เสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
คาดว่าจะเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท
511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์
513 706 สเปกโทรสโกปีขั้นสูง
513 721 อุณหพลศาสตร์เคมี
513 723 เคมีควอนตัม
513 731 การวิเคราะห์โดยวิธีสเปกโทรเมตรี 1
513 733 การวิเคราะห์โดยวิธีเคมีไฟฟ้า
513 751 เคมีอินทรีย์ฟิสิกัลขั้นสูง
513 753 การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์ขั้นสูง 1
เสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
คาดว่าจะเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
คณะดุริยางคศาสตร์
ปริญญาตรี
661 101 ทฤษฎีดนตรี 1
เสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 3/2564
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564
คาดว่าจะเสนอที่ประชุม
ครั้งที่ 5/2564
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564

 

ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

รายวิชา ที่ประชุมอนุกรรมการฯ ที่ประชุมสภาวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์
ปริญญาตรี
463 101 จิตวิทยาเบื้องต้น
468 204 การถ่ายภาพดิจิทัล
468 410 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
469 100 การศึกษาตลอดชีวิต
ปริญญาโท
461 546 การประเมินโครงการทางการศึกษา
464 473 การวิจัยและพัฒนา
464 477 เทคโนโลยีและเครื่องมือวิจัย
473 522 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
473 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
เห็นชอบ
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
เห็นชอบ
ครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563

รายวิชา ที่ประชุมอนุกรรมการฯ/
กรรมการวิชาการ
ที่ประชุมสภาวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปริญญาโท
261 434 ศิลปะของการก่อสร้าง รายละเอียด และวัสดุในงานสถาปัตยกรรม
261 535 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย
264 617 การก่อสร้างงานภูมิสถาปัตยกรรม
ที่ประชุมอนุกรรมการฯ เห็นชอบ
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เห็นชอบ
ครั้งที่ 10/2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
คณะดุริยางคศาสตร์
ปริญญาตรี
661 101 ทฤษฎีดนตรี 1
662 105 การฝึกโสต 1
662 107 ทักษะคีย์บอร์ด 1
663 107 การฝึกโสตแจ๊ส 1
664 111 คอมพิวเตอร์สำหรับดนตรี
664 205 การแต่งเพลงเบื้องต้น
665 108 ประวัติศาสตร์ดนตรีสำหรับธุรกิจดนตรี
665 109 การตลาดสาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง 1
ที่ประชุมอนุกรรมการฯ เห็นชอบ
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เห็นชอบ
ครั้งที่ 10/2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรี
714 345 วัฒนธรรมกับการบริหารธุรกิจการเกษตรในอาเซียน
ที่ประชุมกรรมการวิชาการเห็นชอบ
ครั้งที่ 7/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563
เห็นชอบ
ครั้งที่ 8/2563
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
ปริญญาตรี
712 351 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการประยุกต์ใช้
712 352 การผลิตพืชผัก
712 451 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับเศรษฐกิจ
713 221 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ประชุมอนุกรรมการฯ เห็นชอบ
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เห็นชอบ
ครั้งที่ 10/2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
บัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาโท
104 501 การจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมในสังคมฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
104 511 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ประชุมกรรมการวิชาการเห็นชอบ
ครั้งที่ 9/2563
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563
เห็นชอบ
ครั้งที่ 9/2563
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

ปี พ.ศ. 2564

หลักสูตรระยะสั้น ที่ประชุมอนุกรรมการฯ ที่ประชุมสภาวิชาการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
SHC640208001 การวิเคราะห์ข้อมูลเมืองเชิงลึก เห็นชอบ
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เห็นชอบ
ครั้งที่ 10/2563
วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
คณะมัณฑนศิลป์
SHC640405001 เทคนิคการสร้างสรรค์งานเซรามิกระดับพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
SHC640405002 เทคนิคการเป่าแก้วเพื่อการสร้างสรรค์อาชีพ
SHC640405003 เทคนิคแก้วร้อนเพื่อการสร้างอาชีพ
SHC640405004 สร้างงานศิลปะเพื่อการค้าด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต
เห็นชอบ
ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
เห็นชอบ
ครั้งที่ 4/2564
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2563
คณะวิทยาศาสตร์
SHC640701001 การวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน
SHC640701002 คณิตศาสตร์ธุรกิจ
SHC640701003 ตะลุยโจทย์ พิชิตคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
เห็นชอบ
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
เห็นชอบ
ครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ปี พ.ศ. 2564

หลักสูตรระยะสั้น ที่ประชุมอนุกรรมการฯ ที่ประชุมสภาวิชาการ
คณะศึกษาศาสตร์
WOS640611001 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร เห็นชอบ
ครั้งที่ 1/2564
วันพุธที่ 27 มกราคม 2564
เห็นชอบ
ครั้งที่ 2/2564
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564