แบบฟอร์มและขั้นตอนการเปิด

ตัวอย่างรายละเอียดรายวิชา/หลักสูตรระยะสั้นที่สภาวิชาการเห็นชอบ

 ตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แบบฟอร์มเก่า)

 ตัวอย่างรายละเอียดรายวิชาของคณะดุริยางคศาสตร์ (แบบฟอร์มเก่า)

 ตัวอย่างรายละเอียดหลักสูตรระยะสั้นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (แบบฟอร์มเก่า)

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชาที่เสนอขอบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต (ปรับปรุงใหม่พร้อมตัวอย่าง) (Word)

แบบฟอร์มรายละเอียดของรายวิชาที่เสนอขอบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต (ปรับปรุงใหม่พร้อมตัวอย่าง) (PDF)

แบบฟอร์มรายละเอียดของชุดวิชาที่เสนอขอบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต (Word)

แบบฟอร์มรายละเอียดของชุดวิชาที่เสนอขอบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต (PDF)

แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอขอบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต (ปรับปรุงใหม่พร้อมตัวอย่าง) (Word)

แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่เสนอขอบรรจุในระบบคลังหน่วยกิต (ปรับปรุงใหม่พร้อมตัวอย่าง) (PDF)