สำนักงานอธิการดี

ปรัชญา (Philosophy)

        พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ปณิธาน (Determination)

        มุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

        เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พันธกิจ (Mission)

        เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ

แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566

แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564