รหัสหลักสูตร

การกำหนดรหัส หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรชุดวิชา ในระบบคลังหน่วยกิต

รหัสหลักที่ คำอธิบาย
1 – 3 รหัสประเภทหลักสูตร
SHC = หลักสูตรระยะสั้น
WOS = หลักสูตรฝึกอบรม
MOD = หลักสูตรชุดวิชา
4 – 5 รหัสปีพุทธศักราชที่เริ่มใช้ เช่น 63 หมายถึง เริ่มใช้ในปีพุทธศักราช 2563
6 – 7 รหัสคณะวิชา (อ้างอิงจากระบบบริการการศึกษา reg)
01 = คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
02 = คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
03 = คณะโบราณคดี
04 = คณะมัณฑนศิลป์
05 = คณะอักษรศาสตร์
06 = คณะศึกษาศาสตร์
07 = คณะวิทยาศาสตร์
08 = คณะเภสัชศาสตร์
10 = คณะดุริยางคศาสตร์
11 = คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12 = คณะวิทยาการจัดการ
13 = คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
53 = สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
60 = บัณฑิตวิทยาลัย
61 = คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และคณะศึกษาศาสตร์
64 = ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
65 = สำนักบริการวิชาการ
66 = ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
69 = คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
90 = วิทยาลัยนานาชาติ
8 – 9 รหัสสาขาวิชา (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
10 – 12 รหัสลำดับของหลักสูตร ได้แก่ 001, 002, …

รหัสสาขาวิชา (หลักที่ 8 – 9)

คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
01 จิตรกรรม
02 ประติมากรรม
03 ภาพพิมพ์
04 ศิลปไทย
05 ทฤษฎีศิลป์
06 สื่อผสม
07 แกนทัศนศิลป์
01 สถาปัตยกรรม
02 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
03 สถาปัตยกรรมไทย
04 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
05 การจัดการโครงการก่อสร้าง
06 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
07 การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
08 การออกแบบชุมชนเมือง
09 ภูมิสถาปัตยกรรม
10 การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว
คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์
01 โบราณคดี
02 พิพิธภัณฑสถานศึกษา
03 ประวัติศาสตร์ศิลปะ
04 มานุษยวิทยา
05 ภาษาไทย
06 ภาษาสันสกฤต
07 ภาษาบาลี
08 ภาษาเขมร
09 ภาษาฮินดี
10 จารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก
11 ภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ)
12 ภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
13 ประวัติศาสตร์
14 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
01 ออกแบบตกแต่งภายใน
02 ออกแบบนิเทศศิลป์
03 ออกแบบผลิตภัณฑ์
04 ประยุกตศิลปศึกษา
05 เครื่องเคลือบดินเผา
06 ออกแบบเครื่องประดับ
07 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
คณะอักษรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
01 ภาษาไทย
02 ภาษาอังกฤษ
03 ภาษาตะวันตก (ภาษาฝรั่งเศส)
04 ภาษาตะวันตก (ภาษาเยอรมัน)
05 ประวัติศาสตร์
06 ภูมิศาสตร์
07 นาฏยสังคีต (การละคร)
08 นาฏยสังคีต (สังคีตศิลป์ไทย)
09 นาฏยสังคีต (ทัศนศิลป์)
10 ปรัชญา
11 สังคมศาสตร์การพัฒนา (สังคมศาสตร์การพัฒนา)
12 สังคมศาสตร์การพัฒนา (รัฐศาสตร์)
13 สังคมศาสตร์การพัฒนา (เศรษฐศาสตร์)
14 สังคมศาสตร์การพัฒนา (สื่อเพื่อการพัฒนา)
15 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
(สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)
16 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
(การจัดการสารสนเทศ)
17 ภาษาปัจจุบันตะวันออก (ภาษาเกาหลี)
18 ภาษาปัจจุบันตะวันออก (ภาษาจีน)
19 ภาษาปัจจุบันตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)
20 เอเชียศึกษา
01 การประถมศึกษา
02 การศึกษาปฐมวัย
03 ภาษาไทย
04 สังคมศึกษา
05 ภาษาอังกฤษ
06 ภาษาจีน
07 คณิตศาสตร์
08 ศิลปศึกษา
09 การศึกษาตลอดชีวิต
10 จิตวิทยา
11 เทคโนโลยีการศึกษา
12 วิทยาศาสตร์การกีฬา
13 การบริหารการศึกษา
14 พัฒนศึกษา
15 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
16 หลักสูตรและการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
01 คณิตศาสตร์
02 คณิตศาสตร์ประยุกต์
03 คณิตศาสตร์ศึกษา
04 ชีววิทยา
05 เคมี
06 เคมีศึกษา
07 ฟิสิกส์
08 ฟิสิกส์ (ศษ.บ.)
09 สถิติ
10 สถิติประยุกต์
11 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
12 จุลชีววิทยา
13 วิทยาการข้อมูล
14 วิทยาการคอมพิวเตอร์
15 เทคโนโลยีสารสนเทศ
16 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
17 นิติวิทยาศาสตร์
01 ชีวเภสัชศาสตร์
02 เภสัชกรรม
03 เภสัชกรรมชุมชน
04 เภสัชเคมี
05 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
06 เภสัชเวท
07 เทคโนโลยีเภสัชกรรม
08 สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ
09 สหวิทยาการทางเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะดุริยางคศาสตร์
01 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
02 เทคโนโลยีอาหาร
03 เทคโนโลยีชีวภาพ
04 วิศวกรรมอุตสาหการ
05 วิศวกรรมเครื่องกล
06 วิศวกรรมเคมี
07 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
08 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
09 วิศวกรรมวัสดุและนาโนเทคโนโลยี
10 วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
11 วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์
12 ธุรกิจวิศวกรรม
13 วิศวกรรมพลังงาน
14 การจัดการงานวิศวกรรม
15 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
01 การแสดงดนตรี
02 ดนตรีแจ๊ส
03 ดนตรีเชิงพาณิชย์
04 ธุรกิจดนตรีและบันเทิง
05 สังคีตวิจัยและพัฒนา
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
01 สัตวศาสตร์
02 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
03 เทคโนโลยีการผลิตพืช
04 ธุรกิจการเกษตร
05 ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
คณะวิทยาการจัดการ
01 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
02 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
03 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน
04 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
05 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
06 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา
07 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
08 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
09 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์
10 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
21 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน
22 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
23 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
24 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์
25 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
31 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
32 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
33 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและอีเวนต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ
01 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
02 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
03 นิเทศศาสตร์
01 Hotel Management
02 Digital Communication Design
03 Event and Leisure Marketing
04 Luxury Brand Management
บัณฑิตวิทยาลัย
01 การจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
02 อนุรักษ์ศิลปกรรม


บัญชีรหัสหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรฝึกอบรม และหลักสูตรชุดวิชา ในระบบคลังหน่วยกิต

รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
SHC640208001 หลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์ข้อมูลเมืองเชิงลึก”
คณะมัณฑนศิลป์
SHC640405001 หลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคการสร้างสรรค์งานเซรามิกระดับพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ”
SHC640405002 หลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคการเป่าแก้วเพื่อการสร้างสรรค์อาชีพ”
SHC640405003 หลักสูตรระยะสั้น “เทคนิคแก้วร้อนเพื่อการสร้างอาชีพ”
SHC640405004 หลักสูตรระยะสั้น “สร้างงานศิลปะเพื่อการค้าด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและการผลิต”
คณะศึกษาศาสตร์
WOS640611001 หลักสูตรฝึกอบรม “การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร”
คณะวิทยาศาสตร์
SHC640701001 หลักสูตรระยะสั้น “การวิจัยการสอนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน”
SHC640701002 หลักสูตรระยะสั้น “คณิตศาสตร์ธุรกิจ”
SHC640701003 หลักสูตรระยะสั้น “ตะลุยโจทย์ พิชิตคณิตศาสตร์ ม.ปลาย”