ประวัติ

ประวัติความเป็นมาศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

          ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (General Education Administration and English Language Development Center หรือ G&E Center) ได้รับความเห็นชอบให้จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีมาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนานวัตกรรมจัดการศึกษาเพื่อผลิดบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงได้จัดทำระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปทั้งด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 พร้อมรองรับการทำงานและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

          ศูนย์บริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไปและพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (G&E Center) ได้รับการจัดตั้ง อย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานภายในระดับกองที่มีภาระหน้าที่เฉพาะตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อกำกับดูแลและดำเนินงานภารกิจหลัก 2 ด้าน ได้แก่ ภารกิจบริหารจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และภารกิจพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

          1. เพื่อเป็นศูนย์บริหารจัดการและกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
          2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้และมาตรฐานภาษาอังกฤษ
          3. เพื่อเป็นศูนย์จัดการสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
          4. เพื่อให้บริการการจัดการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไปและการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ที่ตั้ง อาคารสำนักงานอธิการบดี 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
โทรศัพท์ 034-271514
Facebook : G&E Center, Silpakorn University
E-mail : silpakorn.eep@gmail.com