ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ระดับคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ STEP (Silpakorn Test of English Proficiency)
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทสดอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ