บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ศุภกาญจน์ ผาทอง
ผู้อำนวยการ
PATHONG_S@su.ac.th
ผศ.เกียรตินาวิน ศรีธัญรัตน์
รองผู้อำนวยการ
SRIDHANYARAT_K@su.ac.th

ภารกิจวิชาศึกษาทั่วไป

น.ส.นิชาภัทร ทองอุ่มใหญ่
รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทร. 200352
TONGUMYAI_N@su.ac.th
น.ส.ปาลิดา จันทร์อยู่
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
โทร. 200610
CHANYOO_P@su.ac.th
น.ส.อรวรรณ ฤทธิ์คง
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
โทร. 200611
RITKONG_O@su.ac.th
น.ส.วิลุดา นรินทร์นอก
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 200353
NARINNOK_W@su.ac.th
นายลรรควร พันธ์ประสิทธิ์เวช
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 200355
PANPRASITWECH_L@su.ac.th
นายสุพีร์ ปั้นโต
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 200354
PUNTO_S2@su.ac.th
น.ส.พิชญ์สินี ปลาทองรุ่งเรือง
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 200356
SU_G2020_49@su.ac.th

ภารกิจภาษาอังกฤษ

Mr.Rick Grant
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
 
 
SU_G2020_57@su.ac.th
น.ส.ชีวาภัสร์ ทับทิมไทย
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 200357
THUBTHIMTHAI_C@su.ac.th
น.ส.แสงระวี ชุนถนอม
นักวิชาการอุดมศึกษา
ปฏิบัติการ
โทร. 200358
CHUNTANOM_S@su.ac.th
น.ส.สุภาภรณ์ จินดาวงษ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 200359
JINDAWONG_S@su.ac.th
น.ส.ปวีณา แช่มมั่นคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
 
โทร. 200360
CHAMMANKONG_P@su.ac.th