เอกสารแนบการเบิกค่าเล่าเรียน

หนังสือจากกระทรวงการคลัง

หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน

หนังสือกระทรวงการคลัง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน

(เอกสารเพิ่มเติม) หนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

           ปีการศึกษา 2560

           ปีการศึกษา 2561

           ปีการศึกษา 2562 - 2563

ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2558 (ฉบับที่ 1)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 2)
(เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปกติในส่วนของคณะโบราณคดี ใช้บังคับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป)

ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ
(ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ยกเว้นหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)

ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
(ยกเลิกความในข้อ 6.3 ของระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์ ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)

ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
(ยกเลิกความในข้อ 6.10 ของระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 ในส่วนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป)

ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาโครงการพิเศษ
(ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563)

นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการวิทย์เพิ่มพิเศษ (สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 0755, 0756, ... , 0761)

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
           เภสัชเพิ่มพิเศษ
           International Program และร้านยาคุณภาพ
           รับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง
           เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ เภสัชเพิ่มพิเศษ และรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง ปี 2558
           เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ เภสัชเพิ่มพิเศษ และรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง ปี 2559- 2562

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
           โครงการเพิ่มพิเศษ รหัสขึ้นต้นด้วย 0955, 0956, ... , 0961
           เอกสารเพิ่มเติมสำหรับโครงการเพิ่มพิเศษ ปี 2560 และ 2561

นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์ (สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 1057, 1058, 1059, 1060 และ 1061)

นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน)
           สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 1258
           สำหรับนักศึกษารหัสขึ้นต้นด้วย 1259, 1260, 1261

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
           รหัสขึ้นต้นด้วย 9058
           รหัสขึ้นต้นด้วย 9059
          รหัสขึ้นต้นด้วย 9060
                     สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
                     สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
                     สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา
                     สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
          รหัสขึ้นต้นด้วย 9061
                     สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
                     สาขาวิชาการตลาดการจัดงานและกิจกรรมสันทนาการ
                     สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา
                     สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

หนังสือจากกระทรวงการคลัง

หนังสือกระทรวงการคลังอนุมัติให้ใช้ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเจ้าหน้าที่ธนาคารลงชื่อรับเงินแล้วเป็นใบเสร็จรับเงิน

หนังสือกระทรวงการคลัง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน

(เอกสารเพิ่มเติม) หนังสืออนุมัติเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2560

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2561

ประกาศกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง ปีการศึกษา 2562 - 2563

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2545 (สำหรับนักศึกษาโครงการปกติและนักศึกษาโครงการพิเศษ)

ระเบียบว่าด้วยอัตราค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาโครงการพิเศษ

นักศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

นักศึกษาคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาเอเชียศึกษา

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนฯ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการวิทย์เพิ่มพิเศษ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
           เภสัชเพิ่มพิเศษ
           International Program และร้านยาคุณภาพ
           รับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง
           เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ เภสัชเพิ่มพิเศษ และรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง ปี 2555 - 2557
           เอกสารเพิ่มเติมสำหรับ เภสัชเพิ่มพิเศษ และรับปริญญาอีกสาขาหนึ่ง ปี 2552 - 2554

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ โครงการเทคโนเพิ่มพิเศษ

นักศึกษาคณะดุริยางคศาสตร์

นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
           ฉบับที่ 1
           ฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากรเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าลงทะเบียนรายวิชาพิเศษอื่น ๆ

สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ หลักสูตร พ.ศ. 2555 โครงการปกติ
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ หลักสูตร พ.ศ. 2555 โครงการพิเศษ