กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 กรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี พ.ศ. 2563 (ฉบับเต็ม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563)