กิจกรรม

โครงการการอภิปรายและการเสวนาในหัวข้อ “การจัดการศึกษาบนระบบคลังหน่วยกิตด้วยโครงการเรียนล่วงหน้าแบบ Pre-Bachelor Program และ Pre-Master Program”
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM เท่านั้น
SU4Life Clinic คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคลังหน่วยกิต
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.
ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 – 13.30 น.
ประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปิดรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม ที่จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต
วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม ZOOM
โครงการพัฒนาอาจารย์สำหรับการออกแบบหลักสูตร Non-degree
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ผ่านโปรแกรม ZOOM